Obchodné Podmienky

Prevádzkovateľ:

ALEGRIO s.r.o.

IČO: 47498803

DIČ: 2023918996

so sídlom: Školská 287, Moravany nad Vahom, 92221

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých na diaľku prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.novamy.eu.
Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu https://www.novamy.eu/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/.
Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás.
Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.
Niektoré definície:
Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Služby;
DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese www.novamy.eu, na ktorom bude prebiehať nákup Služieb;
Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Cenu;
My sme spoločnosť ALEGRIO s.r.o., so sídlom: Školská 287, 922 21, Moravany nad Váhom, Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 33046/T, e-mail [email protected], telefónne číslo +421 948 885 858, právnymi predpismi označovaná ako predávajúci;
Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Služieb s Nami;
Služby sú všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope;
Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Služieb a uzavretých zmlúv;
Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci. Kupujúcim je spotrebiteľ. Na zmluvný vzťah sa aplikuje predovšetkým zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji služieb alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku ako aj zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,
Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.
Kúpa Služieb je možná len cez webové rozhranie E-shopu. Pri nákupe Služieb je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Služieb budeme teda považovať za správne a pravdivé.

Uzatvorenie zmluvy, vytvorenie objednávky

Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (najmä cenu za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:
Informácie o nakupovaných službách (na E-shope označujete Služby, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Pridať do košíka” alebo “Do košíka”);
Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Služieb; tieto informácie budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Služieb a spôsobu jeho doručenia;
Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Služby, najmä meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po skontrolovaní objednávky Objednávku vytvoríte prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednávka zaväzujúca k platbe“. Pred stlačením tlačidla je potrebné potvrdiť Vaše oboznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla “Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.
Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, ako Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Uzavretím Zmluvy Vám vzniká záväzok na zaplatenie Celkovej ceny. Môžu nastať prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Služby nie je dostupný. V takom prípade Vás budeme kontaktovať a navrhneme Vám alternatívny služby, ktorý je dostupný a ktorý si môžete prostredníctvom Nášho E-shopu objednať.
V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena, najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Služby za túto Cenu dodať ani v prípade, ak ste dostali potvrdenie Objednávky a došlo k uzavretiu Zmluvy. V takom prípade sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť najneskôr v lehote 5 dní od potvrdenia objednávky. Rovnako Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám návrh na vytvorenie novej objednávky. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.
V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu. Výhodou je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

 

Podmienky opakovaných platieb

Prevádzkovateľ:

ALEGRIO s.r.o.

IČO: 47498803

DIČ: 2023918996

so sídlom: Školská 287, Moravany nad Vahom, 92221

 

1. Súhlasíte so založením a parametrami opakovanej platby za objednané služby. Parametry opakovanej platby sú nasledovné:

  • platba bude vykonaná za predplatné vybraných služieb na webe Novamy.eu
  • platba bude realizovaná 1x za mesiac alebo 1x za 3 mesiace alebo 1x za 6 mesiacov, vždy 1. dňa v mesiaci
  • platba bude strhávaná po celú dobu, pokiaľ nebude predplatné služieb zrušené (je možné zrušiť kedykoľvek)
  • výška platby je vždy podľa balíká ktorý si uhradíte. Balíky sú 100 €, 300€ a 600 €
  • pre zrušenie alebo zmenu predplatného prosím pošlite e-mail na [email protected]
  • v prípade potreby pomoci alebo nastavenia predplatného nás môžete kedykoľvek kontaktovať na [email protected]
    2. Súhlasíte s uložením platobných údajov na strane platobnej brány GoPay, ktorá s platobnými údajmi nakladá podľa najvyššieho bezpečnostného štandardu PCI DSS Level 1

Užívateľský účet

Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.
Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.
Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
Užívateľský účet je osobný a nie ste oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.
Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

Cenové a platobné podmienky, výhrada vlastníckeho práva

Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Službách v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve.
Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.
Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Služieb. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v potvrdení Objednávky.
Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu https://www.shoptetpay.com/sk, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/sk
V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Služieb oproti odovzdaniu Služieb. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Služieb.
Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Faktúra bude tiež dostupná v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.
Vlastnícke právo k Služieb na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Služby prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

Doručenie služieb, prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy

Služby Vám budú doručené elektronickým spôsobom podľa dohody.
Doba doručenia Služieb závisí na vzájomnej dohode
Služby ste povinný prevziať v dohodnutom čase. Ak si doručovanú Službu neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Služby prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie. Na základe Vašej písomnej žiadosti, doručenej nám  najneskôr v lehote 14 dní odo dňa, kedy ste si mali služby prevziať, Vám Služby opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete uhradiť Nám všetky náklady spojené s opätovným doručením Služieb. V prípade, ak si dodávaný Služby riadne neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa bodu 5.4. týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Služby doručiť. Ak si Služby neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme od Zmluvy odstúpiť, odstúpenie je účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných Nami vynaložených nákladov na pokus o doručenie Služieb,  prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak Nám vznikne.
V prípade, že nebudeme schopní Vám Služby dodať ani do 30 dní od potvrdenia Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, ste oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady

Zaväzujeme sa, že Vám Služby dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
Zodpovedáme za vady, ktoré má Služba pri jeho prevzatí.
Služba má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Služieb uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Služieb očakávať;

Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 6.11. týchto Podmienok. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Službách, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Služieb, nebudeme prihliadať.
Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 6.11. týchto Podmienok bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Službách zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
Záruka sa vzťahuje len na vady služieb, ktoré má Služby pri jeho prevzatí, najmä na výrobné vady Služieb. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Služieb v nevhodných podmienkach a pod.
Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak sme Vás na vadu Služieb upozornili pred uzatvorením Zmluvy najmä ak Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Služieb.

Vybavenie reklamácie

Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 6.18. až 6.21 týchto Podmienok) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Služieb, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Služieb za nový služby, ak je to možné.
O vybavení reklamácie Vám vydáme písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Služby alebo Služby vymeníme za nový služby alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Služieb, ak sa nedohodneme inak.
Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu Služieb odstránime bez zbytočného odkladu.
Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Služieb, alebo ak sa vada týka len súčasti Služieb, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Služieb alebo závažnosť vady.
Namiesto odstránenia vady Služieb môžeme vždy vymeniť vadné Služby za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu Služieb, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Služby mohli riadne užívať ako služby bez vady, máte právo na výmenu Služieb alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Služby riadne užívať.
Ak máju Služby neodstrániteľné vady, máte rovnako právo na primeranú zľavu z Ceny Služieb. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Služieb, výmenou Služieb, vrátením Ceny Služieb, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Služieb alebo písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Služieb) a odôvodneným zamietnutím reklamácie.
Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Služieb sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji služieb alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

Odstúpenie od zmluvy

K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Služby mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Služieb. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Služieb alebo dodanie niekoľkých častí Služieb, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Služieb, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Služby dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok.
Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:
Služby, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť a môže k nim dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
dodanie alkoholických nápojov, ktorých Cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia Zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich Cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť;
Služby, ktorý bol zhotovený podľa Vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Služby určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;
Služby, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Služby, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným;
Služby v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je vhodné vrátiť;
dodávka zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;
dodávka periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
dodanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.
Lehota na odstúpenie podľa bodu 7.2. týchto Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Služby vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Služby Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 7.2. týchto Podmienok ste povinní Nám Služby v lehote do 14 dní od odstúpenia zaslať alebo Služby odovzdať Nám alebo Nami poverenej osobe na prevzatie Služieb. Náklady na vrátenie Služieb k Nám znášate Vy. To neplatí ak sa dohodneme, že si Služby vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Služby odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Služieb, ktorý sme pre dodanie Služieb ponúkali.
Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Služby poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Služby bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.
My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu nedostupnosti Služieb, najmä ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Služieb dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Služby dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Služby, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Služby Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Služby nezaplatili do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Služby prevziať
Podávanie podnetov a sťažností

Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: [email protected]. O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/).
Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.
Alternatívne riešenie sporu so spotrebiteľmi
Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: [email protected], ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
Záverečné ustanovenia
Obsah E-shopu (texty vrátane obchodných podmienok, fotografií, obrázkov, log, programových vybavení a ďalšieho) je chránený autorským právom predávajúceho alebo právami ďalších osôb. Obsah kupujúci nesmie meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre akýkoľvek účel bez Nášho súhlasu či súhlasu oprávnených osôb predávajúceho. Predovšetkým je zakázané bezplatné či spoplatnené sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na E-shope. Názvy a označenia výrobkov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Ak Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať služby mimo územia Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Slovenskej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú týmto dojednaním dotknuté Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov.
Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade, že máte vytvorený Užívateľský účet (aby ste túto informáciu mali v prípade, že budete objednávať nový Služby, zmena však nezakladá právo výpovede, keďže nemáme uzatvorenú Zmluvu, ktorú by bolo možné vypovedať), alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať Služby pravidelne a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslanie informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Služieb, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Služieb nasledujúcu po účinnosti zmeny.
Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, je 2 mesiace.
V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.
Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás. Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete pri každej jednej objednávke e-mailom aj Vy. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2023.

Odstúpenie od zmluvy musí byť prevádzkovateľovi zaslané na kontaktnú adresu: ALEGRIO s.r.o., so sídlom: Školská 287, 922 21, Moravany nad Váhom alebo na kontaktný email [email protected]